Linux实时输出指定网卡流量

理论上能正常运行ifconfig的Linux操作系统都可适用这个脚本(当然一般默认会安装perl),打印实时网卡流量和丢包数,好久前当时为了验证输出流量随手写的,多次想改得漂亮点,一直没动手,就这样吧,以免用的时候找不到

其实我还想评论自己一句:把Perl写得跟C语言新手一样,真是Perl的悲哀!!!

#!/usr/bin/perl -w
####################################
#print bps, pkt dropped per second
#Can get four nic
#HuiLi
####################################

use 5.010;

print "Sorry, please run the script with a NIC name as ARGV !\n" and exit if !@ARGV;
my $G = 1024 * 1024 * 1024;
my $M = 1024 * 1024;
my $K = 1024;


sub traffic_data {

    my ($nic, $bps, $pkt) = @_;
    if ($bps >= $G) {
        $bps /= $G;
        print "Nic $nic     bps:  " .   substr($bps, 0, 5) .  "    Gbits/s         dropped: $pkt pkts/s\n";
    } elsif ($bps >= $M and $bps < $G) {
        $bps /= $M;
        print "Nic $nic     bps:  " .   substr($bps, 0, 5) .  "    Mbits/s         dropped: $pkt pkts/s\n";
    } elsif ($bps >= $K and $bps < $M) {
        $bps /= $K;
        print "Nic $nic     bps:  " .   substr($bps, 0, 5) .  "    Kbits/s         dropped: $pkt pkts/s\n";
    } elsif ($bps < $K and $bps >= 0) {
        print "Nic $nic     bps:  " .   substr($bps, 0, 5) .  "    bits/s         dropped: $pkt pkts/s\n";
    } else {
        print "Nic $nic   bps:  " . 0     .  "  bits/s     dropped:  $pkt pkts/s\n";
    }
}

sub nic_traffic {
    my ($nic, $flag) = @_;
    my $drop = $traffic = $pkt = $bps = 0;
    state $last_traffic1 = $last_drop1 = 0;
    state $last_traffic2 = $last_drop2 = 0;
    state $last_traffic3 = $last_drop3 = 0;
    state $last_traffic4 = $last_drop4 = 0;
    open my($NIC), "ifconfig $nic |";
    while(<$NIC>){
        $drop = $1 if /\s+RX\s+packets.*dropped:(\d+)\s+.*/;
        $traffic = $1 if /\s+RX\s+bytes:(\d+)/;
    }
    close($NIC);
    if ($flag == 0){
        $pkt = $drop - $last_drop1;
        $bps = ($traffic - $last_traffic1) * 8;
        traffic_data($nic, $bps, $pkt);
        $last_traffic1 = $traffic;
        $last_drop1 = $drop;
    } elsif ($flag == 1){
        $pkt = $drop - $last_drop2;
        $bps = ($traffic - $last_traffic2) * 8;
        traffic_data($nic, $bps, $pkt);
        $last_traffic2 = $traffic;
        $last_drop2 = $drop;
    } elsif ($flag == 2){
        $pkt = $drop - $last_drop3;
        $bps = ($traffic - $last_traffic3) * 8;
        traffic_data($nic, $bps, $pkt);
        $last_traffic3 = $traffic;
        $last_drop3 = $drop;
    } elsif ($flag == 3){
        $pkt = $drop - $last_drop4;
        $bps = ($traffic - $last_traffic4) * 8;
        traffic_data($nic, $bps, $pkt);
        $last_traffic4 = $traffic;
        $last_drop4 = $drop;
    }
}

while(1){
    my $flag = 0;
    print "########################################################################\n";
    foreach my $nic (@ARGV) {
        nic_traffic($nic, $flag);
        $flag = ($flag + 1) % 4;
    }
    select(undef, undef, undef, 1);
}

运行的时候最多可以带4个参数,也就是最多可以查看4个网口流量情况,想加参数的自行修改nic_traffic函数里的if/else,打印的第一次请无视,会减去上一秒(而上一秒根本没有)的结果,后面都是后一秒减去前一秒的数据,运行如下:

[lihui@localhost ~]# ./nic_traffic.pl eth0 xge0 xge1
#######################################################################################
Nic eth0        bps:  13.33  Kbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge0        bps:  9.073  Gbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge1        bps:  0    bits/s         dropped:    0 pkts/s
#######################################################################################
Nic eth0        bps:  23.27  Kbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge0        bps:  9.303  Gbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge1        bps:  0    bits/s         dropped:    0 pkts/s
#######################################################################################
Nic eth0        bps:  11.57  Kbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge0        bps:  9.494  Gbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge1        bps:  0    bits/s         dropped:    0 pkts/s
#######################################################################################
Nic eth0        bps:  9.187  Kbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge0        bps:  9.360  Gbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge1        bps:  0    bits/s         dropped:    0 pkts/s
#######################################################################################
Nic eth0        bps:  10.39  Kbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge0        bps:  9.490  Gbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge1        bps:  0    bits/s         dropped:    0 pkts/s
#######################################################################################
Nic eth0        bps:  13.14  Kbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge0        bps:  9.370  Gbits/s         dropped:    0 pkts/s
Nic xge1        bps:  0    bits/s         dropped:    0 pkts/s

发表回复